Roman Blind 罗马帘 - Batu 6 Bukit Naga Seksyen 32 Shah Alam