Zebra Blind White Colour - Batu 6 Bukit Naga Seksyen 32 Shah Alam